Voľný čas / Terapie

V dome sociálnej starostlivosti Studienka sú počas pracovného týždňa zabezpečované voľnočasové aktivity a terapie pre našich klientov. Pod vedením sociálnych terapeutiek majú klienti možnosť rozvíjať svoje zručnosti a mentálne schopnosti, ktoré sú spracované v individuálnych plánoch klienta. Tie sú každoročne prehodnocované s ohľadom na klientov komplexný zdravotný stav.

Najobľúbenejším miestom pre trávenie voľného času je v prípade pekného počasia exteriérová záhrada. Počas chladnejších dní využívajú klienti pohodlie zimnej záhrady.

K terapiám poskytovaných v DSS Studienka patria najmä:

Biblioterapia – ponúka klientom zariadenia širokú škálu literárnych žánrov, ktorú môžu využiť formou samočítania, predčítavaním terapeutkou alebo počúvaním audiokníh. Pri skupinovej biblioterapii sa používa text na konkrétnu  zaujímavú tému, ktorá podnieti a zaktivizuje klientov  k prezentácií vlastných skúseností, zážitkov a spomienok.

Psychostimulácia – tréning pamäti, precvičovanie kognitívnych schopností.

Duchovná terapia – slúži na udržanie duchovného zdravia klientov a jej súčasťou je i pravidelná návšteva kňaza v zariadení, ktorý vysluhuje sviatosti.

Reminiscenčná terapia – prostredníctvom vybaviteľných spomienok z chronologicky zoradených životných období klienta aktivizuje a napomáha k udržiavaniu dlhodobej pamäti.

Muzikoterapia – patrí k mimoriadne obľúbenej terapií našich klientov, pomocou ktorej si udržiavajú životný optimizmus.

Tvorivá dielňa – cieľom pracovnej činnosti v tvorivej dielni je stimulácia jemnej motoriky, zmyslového vnímania, fantázie, tvorivosti, kreativity, zručnosti. Pri nej sa prehlbujú aj sociálne kontakty, podporuje sa verbálny prejav a koncentrácia. Výroba dekoračných predmetov je pripravovaná tematicky, zohľadňujúc sezóny roka. Vyrobené dekoračné predmety klienti používajú na skrášľovanie spoločných priestorov, čo v nich umocňuje súťaživosť, pocit užitočnosti a naplnenia. Činnosti v tvorivej dielni sú nastavené tak, aby stimulovali zmysly, najmä sluch, zrak a hmat, čo pomáha k lepšiemu diferencovaniu podnetov klientov, zvyšuje sa aktivita a klienti podajú výkon, ktorý by samostatne nedosiahli.

Animoterapia – liečenie pomocou drobných zvierat, ktoré pozitívne pôsobia na emocionálne a fyzické zdravie človeka. Pri hladení zvieratka, verbálnou i neverbálnou komunikáciou s ním sa aktivujú pozitívne vnútorné zdroje, urýchľuje sa rekonvalescencia a klesá chorobnosť človeka.

Starostlivé ruky pre našich blízkych

Komplexná starostlivosť 24 hodín denne

Rodinná atmosféra

Príjemné a čisté prostredie

Vlastná kuchyňa