Postup pri prijatí klienta do nášho zariadenia

  1. Na začiatok vám odporúčame, dohodnúť si stretnutie s riaditeľom DSS, ktorý vám podá podrobne všetky informácie a zároveň Vás prevedie po zariadení. Tak získate úplný prehľad o živote v DSS Studienka.
  2. Je potrebné aby sme sa aj my oboznámili so zdravotným stavom potenciálneho klienta. Pri návšteve preto nezabudnite so sebou priniesť všetky lekárske a zdravotné záznamy o klientovi.
  3. Postupne prejdeme s odborným personálom všetky správy a informácie, ktoré od vás dostaneme a zhodnotíme, či je vhodné umiestniť klienta práve do nášho zariadenia.
  4. Ak áno, ešte pred nástupom je potrebné preukázať, že klient má nasledovné vyšetrenia, ktoré nie sú staršie ako 3 mesiace a to: interné, psychiatrické, RTG pľúc.
  5. Po doručení týchto lekárskych vyšetrení k nám do zariadenia, zostáva poslednou podmienkou pre príjem, podpis zmlúv medzi poskytovateľom a prijímateľom a medzi poskytovateľom a platiteľom, ktorých návrhy dostanete po dohode s  riaditeľom DSS vopred.

Určite si kladiete otázku ako by ste mohli financovať túto službu. V prvom rade je služba financovaná čiastočne z dôchodku prijímateľa. Žiaľ, dôchodky málokedy postačujú na pokrytie úhrad tejto služby. Ak nie sú úspory a rodina si taktiež nemôže dovoliť doplácať na pokrytie služieb zvyšok peňazí, je možné požiadať o poskytnutie sociálnej služby príslušné VÚC.

DSS Studienka má registráciu v BSK (Bratislavský samosprávny kraj) a teda je tu možnosť pre obyvateľov tohto samosprávneho kraja o poskytnutie príspevku na sociálnu službu. V našom zariadení by mal klient dosahovať stupeň odkázanosti V. až VI.

Postup pri vybavovaní príspevku na sociálnu službu

  1. Najskôr je potrebné vyplniť “Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu” (vzor č. 1) spolu s vyplneným „Lekárskym nálezom“ (vzor č. 2), ktorý vyplní obvodný lekár. K žiadosti je prislúchajúcimi kópiami lekárskych odborných vyšetrení a v náväznosti na vyššie uvedené tlačivo (väčšinou hlavných diagnóz). Do 30 dní by ste mali obdržať posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Po správoplatnení tohto rozhodnutia o odkázanosti občana na sociálnu službu si žiadateľ podáva druhú žiadosť a to: “Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby” (vzor č.3)
  2. Pre podrobnejšie sa môžete obrátiť na: Kancelária prvého kontaktu sa nachádza na prízemí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja v miestnosti č. 026 a na adrese:

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
Telefonický kontakt: 02/ 48 264 931

Dokumenty a žiadosti

Starostlivé ruky pre našich blízkych

Komplexná starostlivosť 24 hodín denne

Rodinná atmosféra

Príjemné a čisté prostredie

Vlastná kuchyňa