Darujte nám 2% z dane

Dom sociálnej starostlivosti Studienka je zastúpený občianskym združením “Senior klub Studienka”. Zariadenie DSS Studienka je financované  zo súkromných zdrojov členov občianskeho združenia, poplatkov klientov a príspevkov z bratislavského samosprávneho kraja. No i napriek viaczdrojovým príjmom pokrytie finančných nákladov za nepretržitú prevádzku zariadenia bežne vystačia len na réžiu. Preto vítame a sme vďační za akúkoľvek pomoc, materiálnu, či finančnú.  Za minulý rok sme darované 2% percentá z  vašich daní využili na nákup dvoch nových elektrických polohovateľných postelí a zmodernizovanie interiéru (skrine, stolíky).

I tento rok budú vaše darované 2% z daní použité výlučne na rozvoj a skvalitnenie služieb DSS Studienka.

Vopred ďakujeme!

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Senior klub STUDIENKA, budete potrebovať nasledovné formuláre:

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2017:

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

  • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
  • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete nižšie.
  • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!
  • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.
  • Vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

Do príslušných kolóniek v IV časti priznania uveďte:

Sumu 2% z vašej dane:
IČO:
Právna forma:
Názov:
Sídlo:
minimálne 8,00 EUR
42130026
Občianske združenie
Senior klub STUDIENKA
Studienka 345, 90875 Studienka

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo “Vyhlásenie”.

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Fyzické osoby:

Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.

Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Sumu 2% z vašej dane:
IČO:
Právna forma:
Názov:
Sídlo:
minimálne 3,00 EUR
42130026
Občianske združenie
Senior klub STUDIENKA
Studienka 345, 90875 Studienka

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2017) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska: – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Ak ste zamestnaní:

Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

1. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

2. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

Sumu 2% z vašej dane:
IČO:
Právna forma:
Názov:
Sídlo:
minimálne 3,00 EUR
42130026
Občianske združenie
Senior klub STUDIENKA
Studienka 345, 90875 Studienka

3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 

5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

15. 2. 2017 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
31. 3. 2017 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2% z dane
30. 4. 2017 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane

Dobrovoľníctvo

Naše občianske združenie Senior klub Studienka poskytuje prostredníctvom domova sociálnych služieb Studienka sociálnu starostlivosť pre zdravotne a mentálne postihnuté osoby v dôchodkovom veku. OZ Senior klub Studienka je neziskovou organizáciou. Ako každá z mnohých neziskových organizácií sa dennodenne stretávame s problémom financovania našej činnosti, rozvoja aktivít, údržby nášho zariadenia, zabezpečovanie rôznych zdravotných pomôcok, postelí, zdvihákov a pod.  Pomoc a podpora v každej z oblastí nášho života, či už priamej stretávanie sa s klientmi pre spestrenie ich času, alebo pomoc pri opravách, údržby zariadenia, alebo taktiež pomoc pri tvorbe aktivít a programu pre našich klientov je  u nás viac ako vítaná.
V prípade, že by ste sa chceli stať dobrovoľníkom v našom zariadení, prosím, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo e-mailom.

Starostlivé ruky pre našich blízkych

Komplexná starostlivosť 24 hodín denne

Rodinná atmosféra

Príjemné a čisté prostredie

Vlastná kuchyňa